Przedszkole nr 128
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 128 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 


KOMPETENCJE

Organami przedszkola są:

1)      Dyrektor

2)      Rada Pedagogiczna

3)      Rada Rodziców

Kompetencje Dyrektora Przedszkola

 • Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi;
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli;

 • Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;

 •  Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

 • Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługą Przedszkola;

 • Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli;

 • Stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji;

 • Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym;

   

  Kompetencje Rady Pedagogicznej

 • Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opinii;
 • W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce;

 • Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu;

   

  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy
  w szczególności:

  - opracowanie statutu przedszkola; przygotowywanie projektu statutu

  przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia radzie rodziców;

  - podejmowanie uchwał  w sprawie innowacji, eksperymentów

  pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców przedszkola;

  - uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy;

  -  ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;

  - podejmowanie uchwał w sprawach skreśleń dziecka z listy;

  - ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

   

  Rada Pedagogiczna opiniuje:

  - projekt planu finansowego przedszkola;

  - wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli;

  - organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy
  w ciągu tygodnia;

  - propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych obowiązków prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;

   

  Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka;

  Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygnięcia ewentualnych spraw spornych i uzgodnienia stanowisk co do podjęcia decyzji;

  Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

  Rada Pedagogiczna wyłania spośród siebie dwóch przedstawicieli, którzy wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej na Dyrektora placówki

   

   

  Kompetencje Rady Rodziców

  1) W Przedszkolu działa dziesięcioosobowa Rada Rodziców wybrana
  w tajnych wyborach na pierwszym w roku szkolnym zebraniu rodziców
  ;

  2) W wyborach, o których mowa w pkt 5 ust. 1) jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
  w każdym roku szkolnym;

  3) Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok;

  4) Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania są protokołowane;
  W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Przedszkola;

  Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym; W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin działalności Rady Rodziców;

  Rada Rodziców utworzona jest dla zapewnienia możliwości uzgadniania stanowisk i współdecydowania w najważniejszych sprawach przedszkola przez nauczycieli i rodziców;

  W rozwiązywaniu problemów Rada Rodziców współdziała z organizacjami samorządu terytorialnego, zwłaszcza z komisją oświaty działającą na terenie dzielnicy; Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola; Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki;

   


 
 
Wprowadził BZMW/ext.IKaska 30-12-2013
Aktualizujący Kruczyńska-Zabora Agata (Przedszkole nr 128) 07-01-2020
Zatwierdzający Gliwicka Dorota (Przedszkole Nr 128) 10-01-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-01-2020
Liczba odwiedzin: 871
Rejestr zmian