Przedszkole nr 128
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 128 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostęności

Deklaracja dostęności

  Drukuj
 

RAPORT ZE STANU ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Przedszkole nr 128 "Kraina Magicznych Liczb" 03-597 Warszawa Sternhela 40

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny ul. St. Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin

Numer identyfikacyjny

REGON                                                  01300161800000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania:

do 31.03.2021 r.

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

p128@edu.um.warszawa.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

akruczynska@edu.um.warszawa.pl

Telefon kontaktowy

607840683

Data

2021-03-19

Miejscowość

Warszawa

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. MAZOWIECKIE

Powiat

Powiat m. st. Warszawa

Gmina

Targówek

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

[    ] 2) wojewody

[    ] 3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

2

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[    ] TAK

[    ] NIE

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

1

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem

[    ] TAK

[    ] NIE

pomieszczeń technicznych?

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

1

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] TAK

[    ] NIE

[    ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

 

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

[    ] NIE

[    ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego:

 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] TAK

[    ] NIE

[    ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej

W budynku głównej siedziby Przedszkola Nr 128 w Warszawie przy ul. Sternhela 40 wolna od barier jest pozioma przestrzeń komunikacyjna na parterze, gdzie znajdują się wszystkie sale dydaktyczne, a także toaleta, która częściowo jest dostępna pod względem architektonicznym. Gabinety Dyrektora, kierownika gospodarczego oraz sekretariat usytuowane są na pierwszym piętrze, na które prowadzą schody.

Interesanci z niepełnosprawnościami mogą prosić pracowników o zejście na dół. Budynek Oddziału Zamiejscowego przedszkola przy ul. Nauczycielskiej 16 jest dostępny tylko do wejścia do przedszkola. Pracownicy schodzą do interesantów na ich prośbę.

Dział 2. Dostępność cyfrowa Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:

1

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 

Lp.

ID a11y-url

 

ID a11y-status

ID a11y-data-sporzadzenie

001

przedszkole128.szkolnastrona.

p

[ X ] Zgodna

[    ] Częściowo zgodna

[    ] Niezgodna

2020-01-08

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

 

Lp.

Adres strony internetowej

Zgodność z UdC

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Lp.

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania

Zgodność z UdC

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej (proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

Strona internetowa przedszkola posiada aktualny szablon, zgodny z WACG 2.1..

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)

a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

[    ] NIE

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

[    ] NIE

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

[    ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

[    ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[    ] TAK

 

 

[ X ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

[    ] TAK

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[    ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:

[    ] od razu

[    ] w ciągu 1 dnia roboczego

[    ] w ciągu 2-3 dni roboczych

[    ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[    ] TAK

[ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[    ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:

 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[    ] TAK

[ X ] NIE

[    ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

 

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[    ] TAK

[ X ] NIE

[    ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:

 

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] TAK

[    ] NIE

[    ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:

 

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r.

do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość

[    ] TAK

[ X ] NIE

komunikacji w formie określonej w tym wniosku?  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

 

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba wniosków – ogółem:

 

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form:

(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)

 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[    ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[    ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[    ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[    ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:

 

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

Przedszkole Nr 128 „Kraina Magicznych Liczb” 03-597 Warszawa ul. Sternhela 40

Przedszkole Nr 128 „Kraina Magicznych Liczb” 03-597 Warszawa ul. Sternhela 40 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Nr 128 „Kraina Magicznych Liczb” 03-597 Warszawa ul Sternhela 40

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-01-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację zaktualizowano dnia 2020-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Agata Kruczyńska-Zabora,
akruczynska@edu.um.warszawa.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 607 840 683
lub 607 662 232
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Henryka Sternhela i Kazimierza Drewnowskiego. Dojścia piesze są od ulic Henryka Sternhela, Kazimierza Drewnowskiego, Rolanda, Gustawa Reichera. Chodnik dla pieszych przy ul. Kazimierza Drewnowskiego ma wydzielony pas dla rowerzystów. Chodnik przy ul. Henryka Sternhela – nie.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości ok 100 m: Kanał Bródnowski 01, kierunek Dworzec Wschodni, autobus linii 512; Kanał Bródnowski 02, kierunek Gilarska, autobus linii 512. Przystanki są usytuowane przy ul. Rolanda.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się wzdłuż ulic Sternhela i Drewnowskiego.

Nie ma w pobliżu postoju taksówek.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście główne do budynku przedszkola jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Henryka Sternhela. Jest ono wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, szerokie, dostępne dla osób na wózku inwalidzkim. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia.

Wejście główne prowadzi przez wydzielony hol do szatni i do długiego, przestronnego korytarza.  Z korytarza wiodą wejścia do ośmiu sal dla dzieci, do kuchni, do sali konferencyjnej, do toalety dla osób z niepełnosprawnością oraz na schody.

Schody, z kolorową, przeszkloną balustradą prowadzą na piętro.

Na piętrze znajdują się: pokój nauczycielski, gabinet, sekretariat, pokój logopedy, pokój terapeuty, kuchenka, sala doświadczania świata, sala teatru, toalety dla personelu.

W budynku nie ma wind.

Wyjścia ewakuacyjne w budynku są dobrze oznakowane.

Budynek Oddziału Zamiejscowego Przedszkola Nr 128 mieści się przy ulicy Nauczycielskiej 16, na warszawskim Zaciszu. Dojście do budynku możliwe jest od skrzyżowania ulic Radzymińskiej z Łodygową, dość szerokim chodnikiem wzdłuż ulicy Nauczycielskiej. Utrudnienie stanowi przekroczenie ulicy Nauczycielskiej. Do wyróżnionego skrzyżowania dojechać można autobusami linii 145 i 190. Dostępna jest ścieżka rowerowa. Brak postoju taksówek. Brak też w pobliżu miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Do samego wejścia do budynku prowadzi od furtki obszerny chodnik i podjazd przez bramę. Budynek jest dobrze oznakowany. W środku nie zapewnia przestrzeni komunikacyjnych spełniających standardy dostępności.

 
 
Wprowadził Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-09-2020
Aktualizujący Kruczyńska-Zabora Agata (Przedszkole nr 128) 25-03-2021
Zatwierdzający Gliwicka Dorota (Przedszkole Nr 128) 25-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-03-2021
Liczba odwiedzin: 323
Rejestr zmian